Code of Conduct

17-03-2022

Code of Conduct

Code of Conduct

 

 

Inledning

Det är grundläggande för Stiglöv att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt ur ett etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Att bidra till ett hållbart samhälle är centralt för vår verksamhet och en viktig del i företagets fortsatta framgångar.

I vår Code of Conduct beskriver vi de riktlinjer vi förhåller oss till i vår verksamhet.

 

Etik och moral

 • Relationerna och våra affärsmässiga åtaganden med våra kunder, leverantörer och medarbetare ska alltid bygga på en hög nivå vad gäller etik och moral.

 

Produkter

 • Våra produkter ska möta och helst överträffa kundernas kvalitetsförväntningar samt produceras och levereras enligt goda miljö, tillverknings- och arbetsförhållanden.

 

Relation med våra kunder

 • All försäljning av våra produkter ska ske på ett rättvist och hederligt sätt, baserat på dess kvalitet, prestanda, pris, servicenivå och andra relevanta faktorer.

 

Gåvor och mutor

 • Gåvor givna eller mottagna som en del av sedvanliga affärsrelationer är tillåtna under förutsättning att gåvan inte strider mot våra riktlinjer, inte är förbjuden enligt lag och inte kan uppfattas som grund för en intressekonflikt.
  I våra affärsrelationer får vi bjuda på och ta emot måltider, underhållning och presenter så länge det sker med gott omdöme och inte skapar någon form av beroendeställning, förutfattad mening eller inverkar på affärsbeslut.
  Lämpliga gåvor omfattar enkla måltider, rimliga underhållningsevenemang och artiklar av symboliskt värde.
  Däremot är en kontantgåva eller motsvarande alltid otillåtet, oavsett vilket värde.
 • Som medarbetare på Stiglöv får vi inte ge eller ta emot mutor i någon form under några omständigheter.
 • Företaget motverkar och motarbetar därmed givande och tagande av muta, penningtvätt och andra former av korruption som kan påverka marknadsmässiga affärsrelationer.

 

Konfidentiell information och immaterialrätt

 • Konfidentiell information så som idéer, konstruktioner, teknik och tillverkningsprocesser, ritningar, filer, formler, rutiner, affärs- och försäljningsplaner, prisinformation, ekonomisk information, anställdas personliga data och meriter, kund och leverantörslistor, affärshemligheter, uppfinningar och patentansökningar får under inga omständigheter lämnas till obehöriga personer, varken internt eller externt.
 • Företaget skall följa och respektera tillämpliga lagar och regler samt internationella konventioner och förordningar beträffande skydd för immateriella rättigheter. Företagets verksamhet skall inte leda till obehörigt utnyttjande eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

 

 

Individens integritet

 • Vi på Stiglöv värnar om våra kunder och anställda, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in nödvändig samt personlig information ansvarsfullt med hänsyn till individens integritet.
 • Företaget hanterar personuppgifter och data om individer, företag och organisationer med högsta försiktighet och arbetar med att förhindra risk för läckor och olovlig spridning. Företaget strävar efter att bland annat i så hög grad som möjligt följa de regler som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.

 

Samarbetspartners och mänskliga rättigheter

 • Stiglöv förväntar sig att alla samarbetspartners ska respektera vår Code of Conduct och aktivt göra sitt yttersta för att uppnå vår standard. Vi tror på samarbete och vi är villiga att samarbeta med våra leverantörer för att hitta realistiska lösningar i varje enskilt fall. Vi är beredda att beakta kulturella skillnader och andra faktorer som kan variera från land till land, men vi kommer inte att kompromissa när det gäller grundläggande krav på säkerhet och mänskliga rättigheter.
 • Företaget respekterar FN:s konvention gällande mänskliga rättigheter och accepterar ansvaret vi har gentemot våra anställda och de samhällen där vi är verksamma. Företaget tar avstånd från all form av barnarbete och anställer aldrig någon under 16 år.
 • Företaget erbjuder alla individer samma förutsättningar oberoende av hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnicitet och andra utmärkande egenskaper.

Hälsa, välmående och säkerhet

 • Företagets medarbetare är viktiga och företaget värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling.
 • På Stiglöv ska alla anställda känna sig trygga och vi arbetar aktivt för att skapa en säker arbetsplats för alla.
 • Vi ska skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö som kontinuerligt förbättras, genom utbildningar och att förebyggande arbete med riskbedömningar och handlingsplaner upprättas för att säkerställa en arbetsmiljö som följer lagar och regler samt krav från medarbetare.
 • Ingen ska behöva riskera sin säkerhet eller hälsa genom att arbeta hos oss.
 • Vi ska även vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olycksfall och skador.
 • Våld på arbetsplatsen, inklusive hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande tolereras inte under några omständigheter.
 • Medarbetare på Stiglöv får inte sprida, inneha, nyttja eller arbeta under inverkan av droger eller alkohol.
 • Alla medarbetare ska behandla varandra med hövlighet, värdighet och respekt. Vi tolererar inte trakasserier eller annat ovälkommet uppträdande som skapar en kränkande eller skrämmande arbetsmiljö.
 • Företaget vill attrahera, utveckla och behålla kvalificerad och motiverad personal som delar våra värderingar om en professionell arbetsmiljö.

 

Anställning

 • Företaget erbjuder alla medarbetare lika möjligheter till anställning. Företaget arbetar för att främja mångfald och motverka varje form av diskriminering.
 • Vi ska följa gällande lagar och kollektivavtal vilket omfattar anställningsform, löner, arbetstider, sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester, pension, försäkringar och upphörande av anställning.
 • Alla medarbetare ska ha frihet att organisera sig och vi ska respektera alla organiserade medarbetares rätt till kollektiv förhandling.

 

Redovisning och Ekonomi

 • Vi ska ha en korrekt bokföring enligt god redovisningssed och följa bokföringslagen.
 • Vi strävar alltid efter att ha en stabil ekonomi och likviditet i bolaget.

 

Konkurrens och antitrust

 • Företaget anser att en fri och fungerande marknad är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Företaget verkar för en sund konkurrens och skall iaktta god marknadssed. Förtal eller felaktiga jämförelser med konkurrenter råder det nolltolerans mot.

 

Marknadsföring och försäljning

 • Företagets informationsspridning i marknadsföring och försäljning skall alltid vara korrekt och tydlig till sitt innehåll och format, företaget eftersträvar att aldrig vara medvetet vilseledande, tvetydig eller förljugen i sin kundkontakt. Företaget strävar efter regelefterlydnad avseende Marknadsföringslagen och andra regler kring marknadsrätt.Korruption

 • Företaget skall bidra till ett samhälle och en samhällsekonomi där det finns starkt förtroende för företag, företagande och rättsstaten. Företaget motverkar och motarbetar därmed givande och tagande av muta, penningtvätt och andra former av korruption som kan påverka marknadsmässiga affärsrelationer.

 

Miljöansvar och hållbarhet

 • Företaget skall bidra till en hållbar utveckling genom att alltid ta miljöhänsyn, hushålla med resurser och minimera miljöavtrycket. Företagets mål är att verksamheten ska ha en så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. Verksamheten ska uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter.

 

Energiförbrukning

 • I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el och vi strävar hela tiden efter att minska energiförbrukningen.
 • Vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släcka lampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut. Vi byter succesivt ut lampor, lysrör och armaturer till mer energibesparande alternativ.
 • Uppvärmningen av våra lokaler sker med bergvärme samt ett effektivt värmepumpsystem för värme och varmvatten.

 

Återvinning

 • Vi arbetar aktivt för att minska skrot och svinn från produktionen genom att maximera utnyttjandet av materialet.
 • Företaget strävar efter att minimera mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi använder oss av en miljösäker avfallshantering där vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer, exempelvis papper, kartong, batterier, el-artiklar, engångsartiklar etcetera.

 

Sponsring

 • Våra sponsrings- och donationsåtaganden ska inrikta sig på program som stödjer utbildning, sport eller andra proaktiva sociala och humanitära program.

 

Regellydnad och regelbrott

 • Företagets målsättning är att vara i total regelefterlydnad av lagar, föreskrifter, förordningar och anvisningar från nationella och internationella rättsorgan som berör företagets verksamhet
 • Om brott misstänks ska detta rapporteras omgående till närmaste chef, VD samt företagets styrelse.

Vi vill höra mer från dig

Hos oss är det du som kund som står i fokus. Vi vill alltid att du ska känna dig väl bemött och vi gör vårt bästa för att hjälpa till, inga frågor är för små för att ställa och vi ska ge snabb och professionell återkoppling

Den personliga kontakten med våra kunder har alltid varit viktig för oss, så vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss